Blåbetong är en typ av betong som innehåller höga halter av naturligt förekommande radioaktiva ämnen, särskilt radium. När betongen bryts ned över tid, kan radiumet sönderfalla och avge radongas. Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som kan tränga in i våra hem och byggnader genom sprickor och håligheter i marken och byggnadsmaterialet.

Kan blåbetong orsaka cancer? Svaret på frågan är ja. Forskning har visat att höga halter av radon kan öka risken för lungcancer, särskilt om man utsätts för gasen under en längre tid. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas cirka 500 personer i Sverige varje år av lungcancer som orsakas av höga radonhalter.  Eftersom blåbetong är en av de främsta källorna till höga radonhalter i våra byggnader, är det viktigt att vara medveten om dess faror och vidta åtgärder för att minimera risken. Det finns flera sätt att minska radonhalten i en byggnad, till exempel genom att täta sprickor och hål i byggnadsmaterialet och genom att installera ventilationssystem som kan transportera ut radongasen från byggnaden.

Det är också viktigt att regelbundet testa radonhalten i ditt hem eller arbetsplats, särskilt om du bor eller arbetar i en byggnad som är byggd med blåbetong eller andra material som kan innehålla höga halter av radioaktiva ämnen. Genom att vara medveten om riskerna och vidta lämpliga åtgärder kan vi minska risken för lungcancer och andra hälsoproblem som kan orsakas av höga radonhalter.

Blåbetong var ett vanligt byggmaterial som användes från 1929 till 1975. Det var populärt eftersom det var lätt, starkt och enkelt att arbeta med. Men under senare år har det visat sig att blåbetong kan vara skadligt för hälsan på grund av dess höga radoninnehåll.

För att minska risken för radonexponering behöver hus som innehåller blåbetong genomgå en radonmätning. Under en radonmätning mäter man halterna av radon i luften med radonmätare och jämför det med det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³. Om halterna är högre än gränsvärdet, behöver lämpliga åtgärder vidtas för att minska radonnivåerna och därmed minimera risken för hälsoproblem.

Blå lättbetong kan orsaka mycket höga halter av radon, ibland över 1000 Bq/m³. Detta kan bero på att blåbetong innehåller stora mängder av den radioaktiva substansen radium. Om ditt hus är byggt med blåbetong och du oroar dig för radonexponering, bör du överväga att genomföra en radonmätning för att fastställa om det finns höga nivåer av radon i ditt hem.

Sammanfattningsvis är blåbetong ett byggmaterial som användes under en stor del av 1900-talet, men som nu har visat sig kunna utgöra en hälsorisk på grund av dess höga radoninnehåll. För att minska risken för radonexponering bör hus som innehåller blåbetong genomgå en radonmätning för att fastställa om det finns höga nivåer av radon i luften. Om så är fallet behöver lämpliga åtgärder vidtas för att minska radonnivåerna och därmed skydda människors hälsa.